Logo Biuletynu Informacji Publicznej biblioteka@opatowek.pl + 48 510 456 021

Konkurs fotograficzny "Zabierz książkę na wakacje"

4 lipca, 2022

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Zabierz książkę na wakacje"

Zasady:

- wypożycz książkę z Biblioteki Publicznej w Opatówku, filii bibliotecznych w Rajsku, Tłokini Wielkiej lub pobierz kod do Legimi

- zrób jedno zdjęcie, które może się kojarzyć z letnim wypoczynkiem i przedstawia książkę, osobę z książką lub osobę korzystającą z Legimi

- umieść zdjęcie jako komentarz pod postem konkursowym na https://www.facebook.com/BibliotekaOpatowek, wraz oświadczeniem: „Znam i akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam wymagane zgody” 

-  zbieraj „polubienia” pod swoim zdjęciem (liczą się wszystkie reakcje) pod postem konkursowym na https://www.facebook.com/BibliotekaOpatowek.

- nagrodzone zostaną dwa zdjęcia: zdjęcie wybrane przez komisję oraz zdjęcie z największą liczbą reakcji zebranych do 01.09.2022 r. do godz. 9.00.


Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Zabierz książkę na wakacje” jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku (dalej jako: „Organizator”).

2. Konkurs organizowany jest w terminie od 04.07 do 31.08.2022 r.

3. Tematem Konkursu jest fotografia promująca książki, audiobooki, e-booki i czytelnictwo.


II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne (dalej jako: „Uczestnik”). Osoby, które nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. W tym przypadku rodzic lub opiekun zobowiązany jest przesłać na e-mail: biblioteka@opatówek.pl wiadomość o treści „Znam i akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam wymagane zgody na udział mojego dziecka ………………………….. (imię i nazwisko dziecka) w konkursie” wraz z podaniem własnego imienia i nazwiska.

2. Konkurs polega na:

- na wypożyczeniu książki z Biblioteki Publicznej w Opatówku, filii bibliotecznych w Rajsku, Tłokini Wielkiej lub pobraniu kodu do Legimi

- wykonaniu jednej fotografii, która może kojarzyć się z letnim wypoczynkiem, a będzie przedstawiała książkę, osobę z książką lub osobę korzystającą z Legimi.

- zamieszczeniu tego zdjęcia jako komentarza pod postem konkursowym umieszczonym na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku https://www.facebook.com/BibliotekaOpatowek wraz ze stwierdzeniem „Znam i akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam wymagane zgody”

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie nie było nigdzie wcześniej publikowane oraz, że jest on jedynym właścicielem praw autorskich.

4. Fotografia nie może naruszać przepisów prawa, jakichkolwiek praw podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych oraz zasad współżycia społecznego.

5. Jeśli na zdjęciu znajduje się osoba, sfotografowana w sposób umożliwiający jej identyfikację, powinna ona przesłać na e-mail: biblioteka@opatówek.pl wiadomość o treści „wyrażam zgodę na publikację zdjęcia z moim wizerunkiem” z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz imienia i nazwiska autora zdjęcia.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

 

III. Zasady przyznawania nagród Konkursowych

1. Oceny fotografii oraz wyłonienia Zwycięzców dokona Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora.

2. Komisja Konkursowa nadzoruje poprawność przeprowadzenia Konkursu. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu.

3. Kryteriami wyboru zwycięskich prac będą: wartość estetyczna, jakość wykonanego zdjęcia, pomysł i oryginalność.

4. Wybór zwycięzcy będzie subiektywną oceną Komisji Konkursowej Organizatora.

5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

6. Nagrodę publiczności otrzyma zdjęcie z największą liczbą „polubień” na Facebooku, umieszczone na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku https://www.facebook.com/BibliotekaOpatowek zebranych do 01.09.2022 r. do godz. 9.00.

7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.


IV. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursach 

1. Po wyborze Zwycięzców Konkursu, Organizator opublikuje wyniki na profilu Facebooka Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku  https://www.facebook.com/BibliotekaOpatowek i stronie internetowej www.biblioteka.opatowek.pl oraz określi sposób odbioru nagród.

2. Brak oświadczeń wymienionych w pkt. II. 1 oraz II. 5. może skutkować wykluczeniem z konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody i może rodzić odpowiedzialność Uczestnika względem Organizatora oraz osoby trzeciej, której dane zostały podane jako dane Uczestnika.

3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz opublikowanie nagrodzonej fotografii na stronie internetowej Organizatora (www.biblioteka.opatowek.pl) oraz na profilu Organizatora https://www.facebook.com/BibliotekaOpatowek.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z przesłanych fotografii, ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką. Organizator zastrzega sobie prawo do edycji fotografii oraz redakcji i korekty ich opisu przed opublikowaniem. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje za publikację żadne wynagrodzenie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

V. Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im Braci Gillerów w Opatówku.

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

VI. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.biblioteka.opatowek.pl.

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

4. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


KONTAKT: 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

tel. 62-76-18-209, 510-456-021, e-mail: biblioteka@opatowek.pl


Klauzula informacyjna

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Czytelników i osób biorących udział w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opatówku, ul. Kościelna 15, 62-860 Opatówek, samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury (dalej: „Biblioteka”). Dane kontaktowe Biblioteki: tel. 627618209, 510456021, e-mail: biblioteka@opatowek.pl.

2. W Bibliotece powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem email: iodbiblioteka@opatowek.pl.

3. Biblioteka przetwarza dane osobowe na podst. art. 6 ust.1 lit. a, c RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.), w celach:

  1. zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,
  2. organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
  3. statystycznych,
  4. rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biblioteki,
  5. wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki, a następnie przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy komputerowe Biblioteki w celu obsługi.

7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityka dotycząca plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu